តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចំអិន vichyssoise រយៈពេលប៉ុន្មាន? ចំអិនអាន​បន្ថែម…

តើស៊ុបត្រីឆ្កែត្រូវចំអិនរយៈពេលប៉ុន្មាន?អាន​បន្ថែម…

តើត្រូវចំអិនស៊ុបប៉េងប៉ោះរយៈពេលប៉ុន្មាន?អាន​បន្ថែម…

តើត្រូវចំអិនស៊ុបសាច់ក្រករយៈពេលប៉ុន្មាន?អាន​បន្ថែម…