តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចំអិន vichyssoise រយៈពេលប៉ុន្មាន? ចំអិនអាន​បន្ថែម…