គ្រឿងផ្សំខ្មៅអែលឌើរប៊ែរីរីសុទ្ធអែលឌើរ 1000.0អាន​បន្ថែម…

គ្រឿងផ្សំសមុទ្រសមុទ្រ buckthorn យៈសាពូនមីសមុទ្រ buckthornអាន​បន្ថែម…

គ្រឿងផ្សំម៉ាស raisins ស្ករគ្រាប់ raisin 1000.0អាន​បន្ថែម…

គ្រឿងផ្សំខ្មៅអែលឌើររីចយអែលឌើរ 1000.0អាន​បន្ថែម…

គ្រឿងផ្សំហាន់ថននិងផ្លែប៉ោមយៈសាពូនមីអាន​បន្ថែម…

គ្រឿងផ្សំហ្សីហ្សែមសំបកក្រូច 400.0អាន​បន្ថែម…

គ្រឿងផ្សំទុំ apricot យៈសាពូនមី apricots 600.0អាន​បន្ថែម…

គ្រឿងផ្សំយៈសាពូនមីស្រូវវ៉ុន ១០០០.០ (ក្រាម)អាន​បន្ថែម…

គ្រឿងផ្សំហាន់ឌីសខឺរហ្សីនហាន់សិនឃីល ១០០០.០ (ក្រាម)អាន​បន្ថែម…

គ្រឿងផ្សំប៊្លូប៊ឺររីនិងប៊្លូរីរីរីរីប៊្លរីបឺរីអាន​បន្ថែម…