ជំងឺរលាកសន្លាក់ហ្គោដ៖ និយមន័យការថតកាំរស្មីការព្យាបាលជំងឺហ្គូតធីអាន​បន្ថែម…