ការធ្វើតេស្តមានផ្ទៃពោះដែលមានថ្ងៃនេះបានបញ្ចប់ហើយ។អាន​បន្ថែម…