ការព្រួយបារម្ភការភ័យខ្លាចភាពអាម៉ាស់និងភាពមិនស្រួលគឺជាអាន​បន្ថែម…