របបអាហារ“ អព្ភូតហេតុ”៖“ ឥទ្ធិពលងើបឡើងវិញ” គឺអាន​បន្ថែម…