គ្រឿងផ្សំសាឡាត់ផ្លែប៉ោមជាមួយ celery និងអាន​បន្ថែម…

គ្រឿងផ្សំរ៉ាមសុនជាមួយប៊ឺ (ម្ហូបជាតិអាន​បន្ថែម…

សណ្តែកគ្រឿងផ្សំក្លែងក្លាយអូលីវីយេ 200.0 (ក្រាម)អាន​បន្ថែម…

គ្រឿងផ្សំឈីសស្ពៃក្តោបពណ៌ស ១០០.០អាន​បន្ថែម…

គ្រឿងផ្សំដំឡូងឈីសដំឡូង ១០០.០ (ក្រាម)អាន​បន្ថែម…

គ្រឿងផ្សំ Herring សុទ្ធជាមួយ herring ប៊ឺអាន​បន្ថែម…

គ្រឿងផ្សំ Herring“ នៅក្រោមអាវរោម”អាន​បន្ថែម…

គ្រឿងផ្សំ Beetroot ជាមួយ cranberries beet 400.0អាន​បន្ថែម…

គ្រឿងផ្សំ Beetroot នៅក្នុង marinade ផ្អែមអាន​បន្ថែម…

គ្រឿងផ្សំសាឡាត់សាច់មាន់និងផ្លែឈើអាន​បន្ថែម…