តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឱ្យ russula រយៈពេលយូរដើម្បីចំអិន? មុនអាន​បន្ថែម…