“ ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកដោយខ្លួនឯងចែកអាហារពេលល្ងាចជាមួយអាន​បន្ថែម…