របបអាហារ

ទោះបីជាការពិតដែលថាមានរបបអាហារសម្រកទម្ងន់យ៉ាងលឿនរាប់រយនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដោយលទ្ធផលរយៈពេលវែងអាចទទួលបានតែតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅរបស់អ្នក។ បន្ថែមលើរបបអាហារសម្រាប់ការសម្រកទម្ងន់របបអាហារសម្រាប់ថែរក្សាសរីរាង្គបុគ្គលរបបអាហារកីឡារបបអាហារសម្រាប់ជំងឺកាន់កាប់កន្លែងសំខាន់មួយនៅក្នុងពិភពនៃរបបអាហារ។ ទំព័រនេះក៏មានផ្នែកអំពីរបបអាហារដែលមានគោលបំណងតាមរដូវនិងពិសេស។ តោះពិចារណាចំណុចសំខាន់ៗហើយត្រូវប្រាកដថារឿងនេះ!