ថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកនិងរបបអាហារអាន​បន្ថែម…