នៅក្នុងហាង asparagus បាទពេញមួយឆ្នាំអាន​បន្ថែម…

ជាការពិតស្ត្រប៊េរីត្រូវបានលក់នៅក្នុងអាន​បន្ថែម…