សេចក្តីផ្តើមឆ្នាំ ២០២០ នាំមកនូវមេរោគថ្មីអាន​បន្ថែម…