តើវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងអាន​បន្ថែម…